Emergency:  210-458-4911     Non-emergency:  210-458-4242      

Leadership Team

Cheyenne Alvarado

Public Safety Officer Supervisor
Contact via Teams
Email: cheyenne.alvarado@utsa.edu

Keith Parsons

Public Safety Officer Supervisor
Phone:  Contact via Teams
Email: keith.parsons@utsa.edu

Patrick Medina

Public Safety Officer Supervisor
Contact via Teams
Email: patrick.medina@utsa.edu

George Dilworth

Public Safety Officer Supervisor
Contact via Teams
Email: g.dilworth@utsa.edu